Käppalaförbundet söker nya lösningar för slamlager

Käppalaförbundet har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om att få uppföra ett slamlager inom fastigheten Håbo Häradsallmänning i Upplands-Bro kommun. Behovet av ett slamlager kvarstår och förbundet tittar nu på alternativa lösningar.

Slam som ska användas som gödselmedel på jordbruksmark måste uppfylla höga kvalitetskrav. Det slam som produceras vid Käppalaverket är certifierat enligt REVAQ, vilket är ett certifieringssystem för kommunala reningsverk.

Innan slammet sprids på åkermark måste det mellanlagras i minst sex månander för hygienisering. I nuläget hanteras lagringen av anlitade entreprenörer och lantbrukare. Käppalaförbundet vill uppföra ett eget slamlager för att självständigt få kontroll över slammets hela produktions- och distributionskedja.

Käppalaförbundet ansökte redan 2012 om tillstånd att få uppföra ett slamlager vid Håbo Häradsallmänning. Ansökan beviljades av Länsstyrelsen, men beslutet överklagades av både närboende och Upplands-Bro kommun. Frågan skickades då vidare till Mark- och miljödomstolen för beslut, men innan domen hann komma så har alltså Käppalaförbundet dragit tillbaka sin ansökan.

Käppalaförbundet har tagit till sig av synpunkterna som framkommit och beslutat att söka alternativa lösningar. Det handlar både om att utreda alternativa platser och att se över slamlagrets utformning och storlek.

Käppalaförbundets viktigaste kriterier vid val av plats är:

  • Kommunens egen översiktsplan
  • Minsta möjliga olägenhet för närboende
  • Bra förbindelser för tunga transporter
  • Så nära samarbetspartners som möjligt för att få bästa samhällsnytta
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier