Inbjudan till samråd

Käppalaförbundet inbjuder allmänhet och intresserade till samråd med anledning av tillståndsansökan enligt miljöbalken, så kallat miljötillstånd, för Käppalaförbundets verksamhet (det vill säga avloppsreningsverket Käppalaverket samt tillhörande lednings- och tunnelsystem).

Tid: Måndagen den 27 januari 2014, kl. 18.00-20.00

Plats: Hörsalen på Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Syftet med samrådet är att fånga upp de frågor som boende och andra berörda upplever som viktiga och som ska redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i tillståndsansökan.

Vi bjuder på fika. Anmäl därför gärna ditt deltagande senast den 23 januari på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Varmt välkomna!

Per Manhem, VD

 

Bakgrund

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från cirka 600 000 människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket i Lidingö. Vi tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, värme och biogas till samhällets kretslopp. Käppalaförbundet har sedan 1957 möjliggjort för norra Storstockholm att utvecklas och tillåta den befolkningsökning som har skett i regionen. Anläggningen och dess ledningsnät och tunnelsystem har i etapper anpassats till aktuella miljöregler och övriga behov.

I syfte att möta morgondagens krav och förväntad befolkningstillväxt, avser nu Käppalaförbundet att inom befintlig fastighet och bergrum komplettera reningsanläggningen för att möjliggöra en fortsatt expansion och ännu bättre rening. Käppalaförbundet avser att lämna in en tillståndsansökan under år 2014. Som ett led i den juridiska processen fram till att en ansökan lämnas in kommer Käppalaförbundet att hålla ett samråd med närboende och verksamhetsutövare kring Käppalaverket och kring lednings- och tunnelsystemet.

I korthet innefattar vår ansökan:

  • en ökad anslutning som i dag begränsas till 700 000 personer
  • en ökad fordonsgasproduktion som i dag begränsas till 6 miljoner m3
  • tillstånd att ta emot organiskt avfall för att kunna öka produktionen av biogas
  • att med hjälp av värmepumpar öka leveransen av värme till Lidingös fjärrvärmenät

Vår tillståndsansökan avser Käppalaförbundets verksamhet vid Käppalaverket i Lidingö men även förbundets övriga anläggningar längs tunnelsystemet, det vill säga i Lidingö (Spisen), Danderyd (Långängstrand och Rinkebyskogen), Täby (Karby), Upplands-Väsby (Antuna) och Sollentuna (Edsberg).

Underlagsmaterial

Mer detaljerad information finns här i pdf-format: underlagsmaterial till samråd gällande tillståndsansökan.

Underlagsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på samrådsmötet och kan också beställas på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Frågor eller skriftliga synpunkter

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Torsten Palmgren, teknisk chef, på telefon 08-766 67 20 eller e-post torsten.palmgren@kappala.se.

Om ni inte har möjlighet att delta på samrådsmötet går det bra att skicka synpunkter med e-post till kappala@kappala.se eller i brev till Käppalaförbundet, Box 3015, 181 03 Lidingö. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast den 14 februari 2014.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier