Pilotprojekt för läkemedelsrening

En av de största och viktigaste frågorna för Sveriges avloppsreningsverk handlar om behovet av att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. På Käppalaverket pågår nu ett pilotprojekt där ozonering och aktiverat kol används som reningsmetoder.

Koncentrationerna av läkemedelsrester i avloppsvatten är mycket låga, i det flesta fall miljarddels gram per liter (ng/l).  Några lättnedbrytbara läkemedel är de inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande ämnena som ingår i Ipren, Ibumetin, Alindrin (Ibuprofen) och Alvedon (Paracetamol ). De når upp till µg/l (miljondels gram per liter).

Det börjar komma rapporter om att flera verksamma ämnen i p-piller (syntetiska hormoner) har effekt på vattenlevande organismer, detta redan vid mycket låga koncentrationer, ng/L. Halterna i renat avloppsvatten når nästan upp till dessa koncentrationer, men avloppsvattnet späds ofta snabbt ut i utsläppspunkten från reningsverket. Fiskar uppges också ha anrikat läkemedelsrester i vävnader.
Det verksamma ämnet i Voltaren och Eeze mfl (Diklofenak) har bekräftad miljöpåverkan och har nu förts upp på listan av prioriterade substanser inom EUs vattendirektiv. Tillsammans med två syntetiska hormoner står ämnena under observation de kommande tre åren (2013-2015). Därefter kan gränsvärden i vatten komma att sättas för dessa ämnen.

Käppalaförbundet sätter utvecklingsfrågor högt. I samarbete med KTH, Industriell Bioteknologi, genomförs nu försök att ta bort läkemedelsrester med hjälp av ozonering, aktiverat kol och kombinationer av dessa. Pilotanläggningen för dessa försök har byggts i en container, vilket gör det möjligt att flytta den till ett annat reningsverk i ett senare läge.

Ozonering innebär att mycket reaktivt ozon skapas genom elektriska urladdningar i en syrgasström. Ozonet tillförs avloppsvattnet varvid läkemedelsresterna bryts ned, helt eller gradvis. Den eventuellt biologiska påverkan försvinner när den aktiva molekylen bryts ned eller förändras.

Principen för aktiverat kol bygger på att läkemedelsresterna adsorberas (fastnar) på den stora kolytan som skapats när organiskt material förkolnats och senare aktiverats med gaser under närvaro av ånga. När det aktiverade kolet förbrukats kan det regenereras eller brännas.

Ett av målen för forskningsprojektet är att ta en designmanual för läkemedelsrening i reningsverk. Projektet pågår 2012-2015 och är en del av det nationella forskningsprogrammet MistraPharma (klickbar länk).

Kontaktperson Käppalaförbundet: Andreas Thunberg  andreas.thunberg@kappala.se

Kontaktperson KTH: Berndt Björlenius   berndt.bjorlenius@biotech.kth.se

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier