Kostnadseffektiv rening

År 2018 var nettobehandlingskostnaden för att rena en kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket 4,00 kronor och 280 kronor per personekvivalent (pe). Denna kostnad har legat på ungefär samma nivå under en lång period.

I de jämförelser som genomförs regelbundet med andra stora avloppsreningsverk i Sverige står sig Käppalaförbundet mycket bra. De kommande åren förväntas dock kostnaden stiga på grund av de stora investeringar som är nödvändiga att genomföra i verksamheten.

Årsredovisning och verksamhetsplan