Branschsamarbeten

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att optimera reningsprocessen och ta vara på avloppsvattnets restprodukter på ett hållbart sätt. Därför samarbetar vi med andra organisationer inom branschen för att gemensamt förbättra miljö, sjöar och vattendrag. Nedan listas olika samarbeten och gemensamma projekt.

Vår branschorganisation Svenskt Vatten bedriver flera olika projekt inom avloppsvattenrening och vi deltar i några av dem:

  • Bio-P-nätverket – Ett rikstäckande nätverk för reningsverk där biologisk fosforrening används. Biologisk fosforrening, så kallad bio-P, är ett ekologiskt sätt att avskilja fosfor från vatten. Bio-P minskar halter av tungmetaller och ger bättre näringsinnehåll i slam. Du kan hitta mer rapporter och examensarbete angående bio-P under Processutveckling.
  • REVAQ – är ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark. Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Käppalaförbundet är certifierade enligt REVAQ sedan 2009.
  • Uppströmsarbete – Käppalaförbundet har deltagit i arbetet med publikationen Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, P95. Publikationen kan laddas ner från Svenskt Vattens hemsida.

Läs mer om dessa och andra projekt på Svenskt Vattens hemsida.

Käppalaförbundet och Norrvatten samarbetar med att effektivisera det administrativa arbetet genom att ha delade funktioner inom ekonomi, kansli, växel och IT. Samarbetet har utvärderats av KPMG och det har visat på stora besparingar för bägge kommunalförbunden.

BOA

Tillsammans med SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) har Käppalaförbundet initierat ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för ökat omhändertagande av matavfall och större produktion av biogas. Projektet har resulterat i ett antal rapporter och ett examensarbete. Läs mer om projektet; Biologisk behandling av Organiskt matavfall med hjälp av Avfallskvarnar (BOA). BOA-projektet har vidareutvecklats till att undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan SÖRAB och Käppala för att utöka biogasproduktionen i Käppalaverkets rötkammare genom insamling och förbehandling av matavfallet samt transport till Käppalaverket, samarbetsprojektet BOA2.

Teknisk delegation

Representanter från Käppalaförbundet, Norrvatten och Roslagsvatten samt medlemskommunernas tekniska kontor träffas två gånger per år för gemensamt informationsutbyte.

VAS-rådet

Käppalaförbundet deltar aktivt i VAS-rådet (Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län) som är ett samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor i Stockholmsregionen. Där träffas politiker och tjänstemän för utbyte av kunskap och erfarenheter i VA-frågor och för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor. Rådet samlas en gång om året för att diskutera framkomna resultat och fatta rådgivande beslut om den fortsatta inriktningen på arbetet. Under rådet finns en kommitté, VASK. I VASK deltar representanter för de stora VA-bolagen i länet samt några kommunrepresentanter. VASK initierar och bedriver utvecklingsprojekt inom vatten och avlopp av kommunövergripande karaktär. Läs mer om VAS-rådets och VAS-kommitténs arbete.

Mälardalsklustret

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Mälardalsklustret arbetar med stöd från Svenskt Vatten Utveckling och är en del av Svenskt Vattens satsning på projektprogram för högskolor. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal VA-organisationer i Mälardalsregionen. Käppalaförbundet är medfinansiär till två industridoktorandtjänster inom området avloppsvattenrening.  Läs mer om Mälardalsklustret.

Slamförädling

Slamförädling Käppala är ett samarbetsprojekt mellan Käppalaförbundet och Biototal som går ut på att utveckla slammet som produkt. Projektet löper över 3 år och startade 2011.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier