Riktlinjer för företag

Här hittar du råd och riktlinjer som gäller för yrkesmässig verksamhet.

De avloppsregler som gäller där hemma gäller naturligtvis också när du är på jobbet. Hjälp dina medarbetare att komma ihåg att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i avloppet.

Tips till hushåll

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Denna broschyr är en förkortad version av Svenskt Vattens råd om avloppsvatten från industrier, P95. Broschyren är också anpassad efter Käppalaförbundets verksamhet och upptagningsområde.

Minska företagets utsläpp av miljögifter (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Riktlinjer för hantering av handtvättvatten vid metallbearbetande verksamhet

De här riktlinjerna är framtagna för att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet och därmed bidra till en bättre miljö. De vänder sig i första hand till verksamheter där kadmium hanteras (flygindustrier och viss batterihantering), men även övriga ytbehandlande verksamheter där förorenat handtvättvatten kan uppkomma.

Käppalaförbundets riktlinjer för hantering av handtvättvatten vid metallbearbetande verksamhet (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Riktlinjer för länshållningsvatten

Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal reciptient. Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för lokalt omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvattnet avleds till Käppalaverket.

Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr som ger råd om hur man inom yrkesmässig verksamhet kan och får utnyttja avloppsnätet. Du hittar broschyren i PDF-format nedan.

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, P95 (länken öppnas i nytt fönster)


Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten

Obehandlat golvskurvatten från rengöring av verkstadsgolv får inte tillföras avloppsnätet inom Käppalaförbundets verksamhetsområde. Riktlinjer för hur verkstadsgolv ska rengöras och hur golvskurvatten ska hanteras hittar du i PDF-format nedan.

Käppalaförbundets riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Råd och tips för målare

Överbliven målarfärg ska inte hällas ut i avloppet. Penslar, rollers och andra verktyg ska rengöras på sådant sätt så färgen inte hamnar i avloppet. Råd och tips om hur du ska göra hittar du i PDF-format nedan.

Måla miljöanpassat - råd och tips till dig som jobbar som målare (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Riktlinjer för tömning av septikslam av hushållskaraktär i avloppsnät

Käppalaförbundet har tagit fram riktlinjer för tömning av septikslam som tillförs nätet på annat sätt än från fast ansluten abonnent.

Riktlinjer för tömning av septikslam av hushållskaraktär i avloppsnät (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Riktlinjer för fordonstvättar

För att minska utsläppen av metaller och olja från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet tagit fram följande riktlinjer. Nedan hittar du riktlinjer för fordonstvätt i PDF-format.

Käppalaförbundets riktlinjer för fordonstvättar (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Riktlinjer för tågtvättar

De här riktlinjerna är framtagna av Käppalaförbundet och Stockholm Vatten för att minska utsläppen av olja och metaller från tågtvättar (tvättar för tågfordon och andra spårbundna fordon). Riktlinjerna omfattar endast utsläpp från själva tågtvätten, ej utsläpp från verkstäder, klottersanering eller andra anläggningar som också kan finnas på en tågdepå. Nedan hittar du riktlinjerna i PDF-format. Riktlinjerna är uppdaterade 2016-01-19.

Käppalaförbundets riktlinjer för tågtvättar (pdf-fil, öppnas i ny flik)


Riktlinjer för tandvårdsverksamhet

För dig som bedriver tandvårdsverksamhet hittar du information om vad som gäller dig och din verksamhet i PDF-format nedan.

Käppalaförbundets riktlinjer för tandvårdsverksamhet (pdf-fil, öppnas i ny flik)


Provtagning i samband med brand

I händelse av brand är det lätt hänt att släckvattnet rinner ner i spillvattennätet och via tunneln förs till Käppalaverket. Detta dokument är framtaget som en vägledning för medlemskommunernas miljökontor och VA-enhet och innehåller information om vad vattnet kan innehålla och vad man bör tänka på vid provtagning om det skulle bli aktuellt. Nedan hittar du vägledningen i PDF-format.

Provtagning i samband med brand (pdf-fil, öppnas i ny flik)


Instruktion kemikalieinventering

Här hittar du instruktioner för hur du fyller i kemikalieförteckningen i EnvoMap.

Instruktion kemikalieinventering (pdf-fil, öppnas i ny flik)


Kemikalieförteckning för företag med miljöfarlig verksamhet

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll och redovisas varje år till Käppalaförbundet.

Att redovisa sin kemikalieanvändning är viktigt såväl från hälso- som miljösynpunkt, bland annat därför att vi då gemensamt kan upptäcka skadliga ämnen och kemikalier som ska fasas ut.

Redovisa via KemInvent

Redovisningen av kemikalieanvändningen sker via internet direkt i Käppalaförbundets webbprogram KemInvent. KemInvent är skapat för att underlätta arbetet både för anslutna verksamheter och för Käppalaförbundet. KemInvent hjälper bland annat till med att fylla i ämnesnamn samt söka i de olika begränsningsdatabaserna. Det gör att många produkter kan fyllas i på väldigt kort tid.

I KemInvent finns en funktion där du kan skapa en excelfil med alla ämnen och produkter. Den kan du använda för eget bruk eller som redovisning till tillsynsmyndigheten.

Obligatoriskt att lämna in kemikalieförteckning

Det är obligatoriskt för alla A- och B-verksamheter med utsläpp av processavloppsvatten till Käppalaverket att lämna in en kemikalieförteckning enligt ovan. Det är även obligatoriskt för så kallade prioriterade C- och U-verksamheter. 

Alla verksamheter som måste lämna in kemikalieförteckning kommer att få en begäran om detta från Käppalaförbundet. Denna begäran mejlas årligen till verksamheterna, vanligtvis i januari året efter det år kemikalieförteckningen avser. Kemikalieförteckningen ska ha inkommit senast den 31 mars varje år.

Frågor om kemikalieförteckningen

Vid frågor, kontakta våra miljöingenjörer på kretsloppsavdelningen via kretsloppsavdelningen@kappala.se.   


Industriavloppstaxa

Enligt Käppalaförbundets förbundsordning ska verksamheter med höga halter behandlingsbara ämnen (fosfor, kväve och TOC) i processavloppsvattnet betala en särskild avgift. Läs mer om detta i PDF-filen nedan.

Industriavloppstaxa (pdf-fil, öppnas i ny flik)

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier